Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту об’єднує у своєму складі 9 кафедр.

Image Not Found

  • Кафедри інституту

  • Загальна інформація

  • Завідувач кафедри

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом

Історія становлення кафедри економіки підприємства та управління персоналом бере свій початок ще з 30-х рр. ХХ ст. Продовжуючи багаторічні традиції своєї наукової школи, викладачі кафедри здійснюють інтенсивну науково-дослідницьку роботу за такими перспективними напрямами, як: «Енергоефективність економіки України: проблеми та шляхи їх розвитку», «Управління конкурентоспроможністю та конкурентними перевагами підприємства, регіону, держави», «Дослідження тенденцій ринку праці та формування програми заходів щодо його збалансованого розвитку». Сьогодні кафедра є високопрофесійним науково-педагогічним колективом, серед представників якого є чимало відомих авторів навчальних посібників і монографій. Для забезпечення якісної теоретичної і практичної підготовки фахівців із таких спеціальностей, як «Економіка» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», кафедра активно співпрацює із провідними підприємствами та організаціями, на базі яких організовує виїзні практичні заняття для студентів.

ЧЕВГАНОВА Віра Яківна, кандидат економічних наук, професор

Кафедра економічної теорії та регіональної економіки

Кафедра, заснована у 1962 році, вже понад 50 років забезпечує фундаментальну економіко-теоретичну підготовку студентів усіх спеціальностей Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Починаючи з 2010 року, науково-дослідницька робота викладачів кафедри економічної теорії та регіональної економіки здійснюється за різними напрямами, які об’єднані єдиною темою «Управління соціально-економічним розвитком на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні». У межах цієї теми протягом останніх декількох років було захищено 2 кандидатські дисертації. Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень, у тому числі завдяки активній участі у міжнародних науково-практичних конференціях, наукових семінарах, різноманітних програмах стажувань.

ДУБІЩЕВ Віктор Петрович, доктор економічних наук, професор

Кафедра міжнародної економіки і маркетингу

Кафедра була створена у 2006 році з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних економічних і валютно-фінансових відносин, міжнародного бізнесу, міжнародного економічного співробітництва, рекламної діяльності і маркетингу. Сьогодні кафедра є випусковою за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини» і «Маркетинг». Викладання значної кількості дисциплін для студентів, серед яких є чимало іноземців, вже багато років поспіль здійснюється англійською мовою. Представники кафедри міжнародної економіки та маркетингу є постійними учасниками міжнародних наукових та освітніх проектів і програм, наукових конференцій, які проводяться за кордоном, а серед студентів та випускників кафедри є чимало учасників програм зарубіжного мовного, навчального, культурного та виробничого стажування.

ЧИЧКАЛО-КОНДРАЦЬКА Ірина Борисівна, доктор економічних наук, професор

Кафедра фінансів і банківської справи

Кафедра фінансів і банківської справи бере свій початок із 2001 року, коли стрімкий розвиток фінансової та кредитної системи нашої держави вимагав підготовки кваліфікованих фахівців відповідного профілю. За 15 років свого існування кафедра здійснила підготовку понад тисячі фахівців, які успішно застосовують свої знання у різних сферах економіки. Сьогодні кафедра є випусковою за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» та спеціалізацією «Управління фінансово-економічною безпекою». Студенти, які обирають для себе цю престижну спеціальність, мають унікальну можливість отримання не лише теоретичних, але й практичних знань, адже до викладання фахових дисциплін кафедрою залучаються провідні фахівці фінансових служб, казначейства, комерційних банків, страхових компаній, фіскальної служби. Представники кафедри беруть активну участь у розвитку міжнародної діяльності Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, безпосередньо координуючи взаємодію із зарубіжними науковими і освітніми установами.

ПТАЩЕНКО Ліана Олександрівна, доктор економічних наук, професор

Кафедра менеджменту і логістики

Кафедра менеджменту і логістики була створена 25 вересня 2015 року, напередодні святкування 85-ї річниці діяльності Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, однак своїми витоками вона сягає другої половини ХХ ст. Високий авторитет кафедри, завойований багатьма поколіннями науковців, постійно зміцнюється науковими здобутками талановитих студентів і професійними успіхами випускників, а комплексний підхід до якості освіти забезпечує високий рівень конкурентоспроможності фахівців зі спеціальності «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Логістика») на ринку праці і належні умови для їх подальшого професійного зростання.

ГРИШКО Володимир Васильович, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

Кафедра туризму та адміністрування

Кафедру туризму та адміністрування було створено у жовтні 2015 року, однак викладання дисциплін туристичного та управлінського спрямування для студентів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка здійснювалося, починаючи ще з 2012 року. Сьогодні кафедра є випусковою за спеціальностями «Туризм» та «Менеджмент» (спеціалізацією «Бізнес-адміністрування»). Особлива увага в освітньому процесі приділяється професійно-практичній підготовці майбутніх фахівців. Студенти вивчають реальні умови функціонування підприємств та нормативну документацію, що регламентує їхню діяльність. Під час проходження щорічної практики майбутні фахівці з туризму успішно опановують професійні обов’язки екскурсоводів, аніматорів, гідів-перекладачів, менеджерів туристичних фірм. Протягом усього періоду свого існування кафедра туризму та адміністрування підтримує робочі контакти із зарубіжними партнерами, що відкриває перед студентами і викладачами університету широкі професійні можливості.

ЧЕРНИШ Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, доцент

Кафедра економічної кібернетики

Кафедра економічної кібернетики, створена у 2003 році, з перших днів свого існування здійснює підготовку фахівців, які володіють методологією та складним інструментарієм дослідження поведінки економічних систем, знаннями новітніх інформаційних технологій і вмінням використовувати їх для вирішення різноманітних завдань прикладного характеру. Сьогодні кафедра є випусковою за спеціальністю «Економіка». Професорсько-викладацький склад кафедри економічної кібернетики відрізняється високим рівнем педагогічної майстерності, глибоким знанням теорії і методики викладання дисциплін професійного спрямування. У навчальному процесі використовуються нові комп’ютерні технології та сучасне програмне забезпечення. Все це дозволяє створити всі необхідні умови для розвитку аналітичних здібностей студентів та формування у кожного з них відповідних професійних компетенцій.

САВЕНКО Руслан Григорович, доктор технічних наук, професор

Кафедра обліку і аудиту

Кафедра обліку і аудиту є однією із перших кафедр економічного спрямування, заснованих у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Сьогодні її представники активно налагоджують співпрацю із зарубіжними вищими навчальними закладами, проводять наукові дослідження не лише в сфері бухгалтерського обліку і аудиту, економічного аналізу, ревізії і контролю, але й в сфері розвитку інформаційних систем бухгалтерського обліку сучасних суб’єктів господарювання. Концепцією кафедри є якісна підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування» для підприємницьких і бюджетних структур.

ПОГОРЕЛОВ Юрій Сергійович, доктор економічних наук, професор

Секція державного управління і права, кафедри фінансів і банківської справи

Історія становлення кафедри державного управління і права почалася у 2011 році, коли в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка було створено секцію державного управління при кафедрі фінансів та банківської справи. Як окремий структурний підрозділ, кафедра державного управління і права функціонує в ПолтНТУ ще з 2012 року. Сьогодні вона здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Колектив кафедри сформований з науково-педагогічних працівників у сферах державного управління та права, у тому числі фахівців із практичним досвідом роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування. За цей час працівниками кафедри здобуто вагомі досягнення в науково-дослідній, навчальній, методичній роботі, у тому числі захищено 2 докторські та 3 кандидатські дисертації.

Image Not Found

Image Not Found